Измерване и сертифициране

Фирмата е акредитиран орган за контрол от вида "С" съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 с обхват на акредитацията "Да извършва контрол на: Оптични кабелни линии." Измерване и откриване на повреди по кабелни линии и паспортизация на мрежи. Тестване и Сертифициране на LAN.